Wilson Eshay - Malka O Malekta

  • Artist: Wilson Eshay
  • Song: Malka O Malekta
  • Year: 1999
  • Album: Etka D'Khooba
  • Track: 9
  • Lyrics by: Wilson Eshay
  • Music by: Wilson Eshay
paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

--

hadronnah saqlonnah, orkha d'malka ptookhonla
malikta malakhta, b'jolloh khwareh qorbinnah
hadronnah saqlonnah, orkha d'malka ptookhonla
malikta malakhta, b'jolloh khwareh qorbinnah

beh gawneh gawneh, shooshon yalikhyateh
b'golpaneh d'youneh, prakha malikhyateh
khidyen b'dah zoga, d'mokhzeelan qatan
go shmaya d'khobba, treh kikhweh khateh

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

--

rqadena shwarena, nasheh b'tirwae khidyena
kalkooleh go khlooleh, rqada o chappeh mkhayena
rqadena shwarena, nasheh b'tirwae khidyena
kalkooleh go khlooleh, rqada o chappeh mkhayena

kad kaloo o khitna, keka beqsaya
tirwae kha kasa, d'khobba beshtaya
al kolleh arkheh, shlama bedraya
ah khloola khilya, leh ateh nshaya

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

--

raqadah shazadeh, rqoodon qad malka khadeh
ah khobba m'kol libba, 6albakh d'haweh moladeh
raqadah shazadeh, rqoodon qad malka khadeh
ah khobba m'kol libba, 6albakh d'haweh moladeh

qad patikh rizqa, op libba sapeh
keka nishanqa, kod akhil b'qapeh
khilyoota d'keka, kma d'ela b'shimma
leh ma6ya l'kaloo, b'khilyoota d'dimma

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka