Walter Aziz - Qa Mani Bayat

  • Artist: Walter Aziz
  • Song: Qa Mani Bayat
  • Year: 2001
  • Album: Away
  • Track: 5
  • Lyrics by: Walter Aziz
  • Music by: Walter Aziz
ya brata morree khlapakh, qatee bayan yan qateh
ta akhchee wodlee rahat, mor leh khazat go pateh
ya brata morree khlapakh, qatee bayan yan qateh
ta akhchee wodlee rahat, mor leh khazat go pateh

anen khobbakh qamaya, go libbeewat bekhaya
anen khobbakh qamaya, go libbeewat bekhaya
kolleh d'khayee b'yawinnakh, zmarta d'khobba b'zamrinnakh

--

la mashmeh moyleh mara, la shareh b'ganeh khqara
la mashmeh moyleh mara, la shareh b'ganeh khqara
zmarta d'khayin b'zamirrakh, ana 6ora d'nareh b'masqinnakh
6era d'khobba b'dawiqlakh, ana ghazala bet sedinnakh

anen khobbakh qamaya, go libbeewat bekhaya
kolleh d'khayee b'yawinnakh, b'zmaryatee b'mashishinnakh

--

asqat ganta d'perdesa, b'shatyat daweh baseemeh
b'baninnakh qasreh rameh, o zoninnakh daweh o seemeh
asqat ganta d'perdesa, b'shatyat daweh baseemeh
b'baninnakh qasreh rameh, o zoninnakh daweh o seemeh

en ya6at maneen ana, o en ya6at kmen khelana
en ya6at maneen ana, o en ya6at kmen khelana
ana q6eelowin dibba, khoshabeen malka d'khobba

--

haminnat leh bayeelakh, hishar hwee d'la aldeelakh
haminnat leh bayeelakh, hishar hwee d'la aldeelakh
ao plee6eleh al mameh, o en ya6at mayleh mameh
ao plee6eleh al mameh, o en ya6at mayleh mameh

mameleh oh pandana, k'haweh dayem karbana
dakh b'gorat l'dah shidana, broon d'khoona d'mam oshana

--

yala di rappee eda, la hawit hadkha qeeda
yala di rappee eda, la hawit hadkha qeeda
ana raben honana, len makh deyokh patana
ana raben honana, len makh deyokh patana

kodyom kha bratet byaya, hasrat b'libboh bedraya
miskeeneh an treh bnateh, brat shamasha o chokhaya

la anen khobbakh qamaya, go libbeewat bekhaya
kolleh d'khayee b'yawinnakh, b'zmartee b'marqidinnakh