Walter Aziz - Kha Youma

  • Artist: Walter Aziz
  • Song: Kha Youma
  • Year: 2005
  • Album: Akitu
  • Track: 7
  • Lyrics by: Walter Aziz
  • Music by: Walter Aziz
kha youma yan treh youmeh
kha shawoo3a yan treh shabateh
mirree bit saprin, minnakh leh hamzimmen
balket qa khobbakh ana manshin

ena kha daqeeqa, len msaya saprin
oh qalakh khilya bayin shammin
kha youma yan treh youmaneh
op kha daqeeqa d la deyakh
len msaya d khayen

music

ta mateela edakh al sadree
parpoolen beyakh ta mateela
khashbinnon anneh mkhayateh d libbee
kol kha mkheta qatakh beqrayela

beqrayela oh shimmakh khilya
bit payish al sippatee dayem qirya
kha youma yan treh youmaneh
op kha daqeeqa d la deyakh
len msaya d khayen

music

welee khora am lelawateh
har bayin shammin kheshaneh zmaryateh
priqlee min kolleh khadooyateh
hal d shammin minnakh kha khabra ateh

sabab aten ewakh, oh khobbee qamaya
atin bet peshat oh khobbee kharaya
kha youma yan treh youmaneh
op kha daqeeqa d la deyakh
len msaya d khayen

music

makh kha 6era, go libbetwa bekhaya
dakh qam shoqinnakh, azad prakha
kha youma yan treh youmaneh
op kha daqeeqa d la deyakh
len msaya d khayen