Suaad Elias - Qatokh Bzamran

  • Artist: Suaad Elias
  • Song: Qatokh Bzamran
  • Year: 2003
  • Album: Weroon Youmane
  • Track: 8
  • Lyrics by: Behnam Albazi
  • Music by: Oshana Chano
qatokh b zamran ya mokhibbee
qa doh khobbokh jirya b libbee
qatokh b zamran ya mokhibbee
qa doh khobbokh jirya b libbee

lenwa pshimta o at la qorbee
khzelee qatokh bsimlon darbee
khzelee qatokh bsimlon darbee

qa dan ainokh m libbee b zamran
qatokh khilyee har bit takhran
qa dan ainokh m libbee b zamran
qatokh khilyee har bit takhran

dam3eh khilyeh wirron minnokh
la haminnet bet mansheyannokh
dam3eh khilyeh wirron minnokh
la haminnet bet mansheyannokh

la haminnet bet mansheyannokh
la haminnet bet mansheyannokh

music

b libbee ktooten shimmokh khilya
makh kha kikhwa b libbee leya
b libbee ktooten shimmokh khilya
makh kha kikhwa b libbee leya

honee o libbee m khobbokh milya
ganee qatokh leh mansheya
ganee qatokh leh mansheya

mammoyewan bot dan ainokh
khobbee b haweh bahra qatokh
mammoyewan bot dan ainokh
khobbee b haweh bahra qatokh

makh treh 6ereh khidyeh b zamrekh
go kha qinna tirwan b khayekh
makh treh 6ereh khidyeh b zamrekh
go kha qinna tirwan b khayekh

go kha qinna tirwan b khayekh
go kha qinna tirwan b khayekh