Sonia Odisho - O Yala D Bayane

  • Artist: Sonia Odisho
  • Song: O Yala D Bayane
  • Year: 2009
  • Album: O Yala D Bayane
  • Track: 4
  • Lyrics by: Dawod Barkho
  • Music by: Dawod Barkho
o yala d'bayaneh raba ymakhzela ganeh
yateh ke bayaneh w bikhshawen yati khoraneh
o yala d'bayaneh raba ymakhzela ganeh
yateh ke bayaneh w bikhshawen yati khoraneh
be ayneh basmi yomani lamsan doqana gani
barzan shaply roshany, qorbanet aynateh
be ayneh basmi yomani lamsan doqana gani
barzan shaply roshany, qorbanet aynateh

--

basi sqidly bispara, ya mari wodly chara
bayan kodyom khazyaneh, le da8ra khzeta bjonjara
basi sqidly bispara, ya mari wodly chara
bayan kodyom khazyaneh, le da8ra khzeta bjonjara
taklet masyan amraneh, ana raba ybayaneh
koleh khaey bdokhaneh, qorbanet aynateh
taklet masyan amraneh, ana raba ybayaneh
koleh khaey bdokhaneh, qorbanet aynateh

--

sheno lena akh sheni, ah mendi qam shadeny
akhchy bezdayen alo, bnateh d'shaqlele meni
sheno lena akh sheni, ah mendi qam shadeny
akhchy bezdayen alo, bnateh d'shaqlele meni
heri mo odan ana, gnahy lebi shidana
awa jwanqa sodana , qorbanet aynateh
heri mo odan ana, gnahy lebi shidana
awa jwanqa sodana, qorbanet aynateh