Shawel Malko - Rehaneh

  • Artist: Shawel Malko
  • Song: Rehaneh
  • Year: 1982
  • Album: Magla
  • Track: 7
  • Lyrics by: Khoshaba
  • Music by: Shawel Malko
iman ki hoya amman, ki manshiyikhlon khamman, gashqakh aynoh milaneh (2x)
qa libba ajizaneh, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh(2x)

--

ya6it brata khamtela, bikhzayewakh m6itela, ki tannya amman b'shi6reh (2x)
akhnan ki amrakh midre, rehane la rehanem khlapa d'aynoh shi6raneh (2x)

--

kul kha bayila qateh, bayeh d'awirrah l'beteh, khayah ammeh sharikta (2x)
hoya alleh malikta, rehane la rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh (2x)

--

manileh minnan gawra, d'ma9eh mashmilah khabra, garishleh libboh nasik (2x)
hawazeh khilyeh _______, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh

--

hawazeh khilyeh _______, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh