Shawel Malko - Rehaneh

  • Artist: Shawel Malko
  • Song: Rehaneh
  • Year: 1982
  • Album: Magla
  • Track: 7
  • Lyrics by: Khoshaba
  • Music by: Shawel Malko
iman ki hoya amman, ki manshiyikhlon khamman, gashqakh aynoh milaneh (2x)
qa libba ajizaneh, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh(2x)

music

ya6it brata khamtela, bikhzayewakh m6itela, ki tannya amman b'shi6reh (2x)
akhnan ki amrakh midre, rehane la rehanem khlapa d'aynoh shi6raneh (2x)

music

kul kha bayila qateh, bayeh d'awirrah l'beteh, khayah ammeh sharikta (2x)
hoya alleh malikta, rehane la rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh (2x)

music

manileh minnan gawra, d'ma9eh mashmilah khabra, garishleh libboh nasik (2x)
hawazeh khilyeh _______, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh

music

hawazeh khilyeh _______, rehanela rehane, khlapa d'aynoh shi6raneh