Shamiram Urshan - Shawa Shinneh

  • Artist: Shamiram Urshan
  • Song: Shawa Shinneh
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: 3
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
shawa shinneh o kha youma, deyalakh shi6rantee
ra3ya d baboonakh welee, khanimmo shi6ranta
pirya d ainakh la khzelee, deyalakh shi6rantee
pirya d ainakh la khzelee, khanimmo shi6ranta

music

pirya o kirya d khaboosheh, deyalokh shi6ranee
_________ o teeta b rooshee, khanimmo shi6ranta
sapranneh o ______ b noshee, deyalokh shi6ranee
sapranneh o ______ b noshee, khanimmo shi6ranta

music

kirya o kirya d elaneh, deyalokh shi6ranee
b eh matee o tillee b 6aneh, khanimmo shi6ranta
hoyanwa khlapa d ganeh, deyalokh shi6ranee
hoyanwa khlapa d ganeh, khanimmo shi6ranta

music

sosta d babee chaleya, deyalokh shi6ranee
khazyalee makhya l meya, khanimmo shi6ranta
salyannokh l amediya, deyalokh shi6ranee
peshannokh kha posheya, khanimmo shi6ranta

music

shawa shinneh o kha youma, deyalakh shi6rantee
ra3ya d baboonakh welee, khanimmo shi6ranta
pirya d ainakh la khzelee, deyalakh shi6rantee
pirya d ainakh la khzelee, khanimmo shi6ranta