Shamiram Urshan - Shawa Shinneh

  • Artist: Shamiram Urshan
  • Song: Shawa Shinneh
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: 3
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
shawa shinneh o kha youma, deyalakh shi6rantee
ra3ya d'baboonakh welee, khanimmo shi6ranta
pirya d'ainakh la khzelee, deyalakh shi6rantee
pirya d'ainakh la khzelee, khanimmo shi6ranta

--

pirya o kirya d'khaboosheh, deyalokh shi6ranee
_________ o teeta b'rooshee, khanimmo shi6ranta
sapranneh o ______ b'noshee, deyalokh shi6ranee
sapranneh o ______ b'noshee, khanimmo shi6ranta

--

kirya o kirya d'elaneh, deyalokh shi6ranee
b'eh matee o tillee b'6aneh, khanimmo shi6ranta
hoyanwa khlapa d'ganeh, deyalokh shi6ranee
hoyanwa khlapa d'ganeh, khanimmo shi6ranta

--

sosta d'babee chaleya, deyalokh shi6ranee
khazyalee makhya l'meya, khanimmo shi6ranta
salyannokh l'amediya, deyalokh shi6ranee
peshannokh kha posheya, khanimmo shi6ranta

--

shawa shinneh o kha youma, deyalakh shi6rantee
ra3ya d'baboonakh welee, khanimmo shi6ranta
pirya d'ainakh la khzelee, deyalakh shi6rantee
pirya d'ainakh la khzelee, khanimmo shi6ranta