Shamiram Urshan - Ghazalet D'Kholmani

  • Artist: Shamiram Urshan
  • Song: Ghazalet D'Kholmani
  • Year: 1982
  • Album: Dreams
  • Track: 1
  • Lyrics by: Ewan Gewargis
  • Music by: Shamiram Urshan
halla edokh raqdakh shaikhani, ya ninwaya khilya d ganee
shoshleh qomokh shi6ranee, ghazala d kholmanee
khayee ta minnokh youmanee, ta khapqannokh l drananee
asqakh al 6ora d atrenee, tama b banakh betenee

shatakh khamra d khobbenee, op raqdakhla shaikhani
shatakh khamra d khobbenee, op raqdakhla shaikhani

music

b gashaqtokh libbee dorbinnokh, khabranokh khilyeh q6eelannokh
qidlee b noora d makhabtokh, bayannokh okh bayannokh
b leleh o b youma bit zamrannokh, b zmaryatee b shadlannokh
ta mokhibbee d khapqannokh, khayana ana minnokh

b garda d khobba b daryannokh, ana khlap d an ainokh
b garda d khobba b daryannokh, ana khlapa d ainokh

music

____ ktawa ktawa sippatee ha bleelon
okh garmee, garmee b atra d qareeboyateh zidlon
akh aman, ah yemmee aman

halla edokh raqdakh shaikhani, ya ninwaya khilya d ganee
shoshleh qomokh shi6ranee, ghazala d kholmanee
khayee ta minnokh youmanee, ta khapqannokh l drananee
asqakh al 6ora d atrenee, tama b banakh betenee

shatakh khamra d khobbenee, op raqdakhla shaikhani
shatakh khamra d khobbenee, op raqdakhla shaikhani

repeat till fade