Sargon Gabriel - Zmoorri B-aw Qala Khilya

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Zmoorri B-aw Qala Khilya
  • Year: 1978
  • Album: Nineveh
  • Track: 2
  • Lyrics by: Amanouel Salamon
  • Music by: Amanouel Salamon
zmorree b oh qala khilya, khpoqlee l oh sadra milya
zmorree b oh qala khilya, khpoqlee l oh sadra milya
qad sawin shintee 6ilya, tleeqa go kholma shilya

kha 6erewin yakana, d la qinna d la elana
be6labewin m khannana, qad la metin khishana
kha 6erewin yakana, d la qinna d la elana
be6labewin m khannana, qad la metin khishana

music

shoq ah leleh morakhleh, be khobba o baseemoota
shoq ah leleh morakhleh, be khobba o baseemoota
op sara mabligakhleh, b qala d shereh o zmaryateh

eman eh shimsha zarqa, khazyalan kma khobbaneh
garshaleh youma o arqa, o madra sara l dewaneh
eman eh shimsha zarqa, khazyalan kma khobbaneh
garshaleh youma o arqa, o madra sara l dewaneh

music

an wardeh bosh shapeereh, b khobban bit maleh ar3a
an wardeh bosh shapeereh, b khobban bit maleh ar3a
b dayer kol beh nissaneh, makheeleh oh bar zar3a

eman kha napil b khobba, b qa6eh kha min dan wardeh
o deyaree qa mokhibteh, qad napla b khobbeh jaldeh
eman kha napil b khobba, b qa6eh kha min dan wardeh
o deyaree qa mokhibteh, qad napla b khobbeh jaldeh

music

zmorree b oh qala khilya, khpoqlee l oh sadra milya
zmorree b oh qala khilya, khpoqlee l oh sadra milya
qad sawin shintee 6ilya, tleeqa go kholma shilya

kha 6erewin yakana, d la qinna d la elana
be6labewin m khannana, qad la metin khishana
kha 6erewin yakana, d la qinna d la elana
be6labewin m khannana, qad la metin khishana