Sargon Gabriel - Prashta D Urkhate

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Prashta D Urkhate
  • Year: 2002
  • Album: The Legend Continues
  • Track: 5
  • Lyrics by: Macksud Eshaya
  • Music by: Macksud Eshaya
khishana kilya, go prashta d'orkhateh, danateh shteeqeh b'ainateh
khabraneh d'tirwan, breezeh l'sippateh, go dan kharayeh danateh
deyee la deyakh gnahela, booqareh litlon ponaya, shimsha d'khobban teela l'gnaya
kma d'jarobekh lela waya, meya b'kha shaqeeta jraya, let eh hewee d'mallikh shraya

hal lakha qissat praqela, orkhee min orkhakh prashela, darbateh b'omqan shwaqena
eh ganta d'khobban brazela, wardeh shapeereh ntarena, tokhronyeh weereh pyashena

--

oh zona mseeleh d'parishlan, la sbirreh kheena d'saghbirran, ana o atin tpaqta litlan
oh zona mseeleh d'parishlan, la sbirreh kheena d'saghbirran, ana o atin tpaqta litlan

hal lakha qissat praqela, orkhee min orkhakh prashela, darbateh b'omqan shwaqena
eh ganta d'khobban brazela, wardeh shapeereh ntarena, tokhronyeh weereh pyashena

repeat till end