Sargon Gabriel - Prashta D Urkhate

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Prashta D Urkhate
  • Year: 2002
  • Album: The Legend Continues
  • Track: 5
  • Lyrics by: Macksud Eshaya
  • Music by: Macksud Eshaya
khishana kilya, go prashta d orkhateh, danateh shteeqeh b ainateh
khabraneh d tirwan, breezeh l sippateh, go dan kharayeh danateh
deyee la deyakh gnahela, booqareh litlon ponaya, shimsha d khobban teela l gnaya
kma d jarobekh lela waya, meya b kha shaqeeta jraya, let eh hewee d mallikh shraya

hal lakha qissat praqela, orkhee min orkhakh prashela, darbateh b omqan shwaqena
eh ganta d khobban brazela, wardeh shapeereh ntarena, tokhronyeh weereh pyashena

music

oh zona mseeleh d parishlan, la sbirreh kheena d saghbirran, ana o atin tpaqta litlan
oh zona mseeleh d parishlan, la sbirreh kheena d saghbirran, ana o atin tpaqta litlan

hal lakha qissat praqela, orkhee min orkhakh prashela, darbateh b omqan shwaqena
eh ganta d khobban brazela, wardeh shapeereh ntarena, tokhronyeh weereh pyashena

repeat till end