Sargon Gabriel - Bout Khatirit Ainatakh

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Bout Khatirit Ainatakh
  • Year: 2006
  • Album: Al Balee
  • Track: 1
  • Lyrics by: Shimon Barkho
  • Music by: Folk
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta

hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee
hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee

bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta

hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee
hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee

music

leh masin o leh masin, minnakh d shaqlinneh khobbee
leh masin o leh masin, minnakh d shaqlinneh khobbee

leh masin o leh maseh, darqoolakh kaleh libbee
leh masin o leh maseh, darqoolakh kaleh libbee

bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta

hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee
hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee

music

en b yama shadrelee, ganee b makhya b yamateh
en b yama shadrelee, ganee b makhya b yamateh

o en qorbakh bayatlee, b khadrit mata o mdeenateh
o en qorbakh bayatlee, b khadrit mata o mdeenateh

bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta

hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee
hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee

music

shoq ya6a ah mdeeta, shoq ya6a e'bayin qatakh
shoq ya6a ah mdeeta, shoq ya6a e'bayin qatakh

shoq ya6a ateewat, akhchee shopra d ainatakh
shoq ya6a ateewat, akhchee shopra d ainatakh
shoq ya6a ateewat, akhchee shopra d eh patakh
shoq ya6a ateewat, akhchee shopra d eh patakh

bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta
bot khatir d ainakh, b zamreena ya khleeta

hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee
hal youma kharaya, leh manshinnakh khletee