Sargon Gabriel - Bayina Bayina

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Bayina Bayina
  • Year: 1983
  • Album: Khooyada D-Omta
  • Track: 5
  • Lyrics by: Emmanuel Solomon
  • Music by: Sargon Yonan
kol kha sheta b dan danateh e'kemee shmayateh
ega 6arpeh b sharee ntarah b'parkhee m aiwateh

dawiqlee khisha goora o deree tokhroonyateh
mookhibtee prishla shweeqinnah shweeqinnah shweeqinnah
min nagistan shweeqinnah shweeqinnah shweeqinnah

music

al qeetara d khooba ktolee zmartee khishanta
qala sheya b dan shaipooreh malkhoomeh l qenta

qat rawen go hawazeh o ganwalee shinta
balkit go kholmee khazinna khazinna khazinna
bayin ana khazinna khazinna khazinna

music

eka d ela b daha donyeh b shamyaleh qalee
eh kheyaloh op go kholmoh tkharah leh shalee

hadkha b hasanayoota leh mansheyalee
ya6a kma ana e'bayinna bayinna bayinna
shamiram e'bayinna bayinna bayinna
eh sogoltee bayinna bayinna bayinna