Sargon Gabriel - Arpa Khatwateh

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Arpa Khatwateh
  • Year: 1991
  • Album: Lishana D'Yimma
  • Track: 3
  • Lyrics by: Oshana Mirza
  • Music by: Oshana Mirza
b sharin katwin zmaryateh, bot danneh arpa bnateh
b sharin katwin zmaryateh, bot danneh arpa bnateh
pal6ee khdara l dishyateh, bedmayena l younateh
pal6ee khdara l dishyateh, bedmayena l younateh

music

anneh arpa khatwateh, gorwisseh go mdeenateh
anneh arpa khatwateh, gorwisseh go mdeenateh
kma shapeereh khamateh, akh pareyeh d yamateh
kma lakhoomeh khamateh, akh pareyeh d yamateh

music

shopreh keh dameh l sara, b leleh keh yawil bahra
shopreh keh dameh l sara, b leleh keh yawil bahra
edyom kha youma d shara, khazakhlon litla chara
edyom kha youma d shara, khazakhlon litla chara

music

qedamta rishlee m shinta, b salin l dishta b shaminta
qedamta rishlee m shinta, b salin l dishta b shaminta
eh shwawootan khobbanta, khidyeh d la hich takhmanta
eh shwawootan khobbanta, khidyeh d la hich takhmanta

music

aha 3oneeta d khamsha, bekhtamowin b dah ramsha
aha 3oneeta d khamsha, bekhtamowin b dah ramsha
edyom minnan beprasha, bit takhrakhlon hamasha
edyom minnan beprasha, bit takhrakhlon hamasha

music

shopreh keh dameh l sara, b leleh keh yawil bahra
shopreh keh dameh l sara, b leleh keh yawil bahra
edyom kha youma d shara, khazakhlon litla chara
edyom kha youma d shara, khazakhlon litla chara