Salem Sefo - Ya Sara

  • Artist: Salem Sefo
  • Song: Ya Sara
  • Year: 2001
  • Album: Bet Nahrain
  • Track: 2
  • Lyrics by: Salim Sefo
  • Music by: Salim Sefo
welee baroh bikhdara, m zraqta d youma l bahra
baqooren kod bekhzayen, kha payda litla dayem

ya sara ptolleh balokh, al khletee qad palinnah
mokhneyewin min patoh, akhchee shoqlee d khazinnah

music

marena chara litla, garek azit o manshitlah
dakhee masin shoqinnah, min dah libbee pal6innah

ya sara ptolleh balokh, al khletee qad palinnah
mokhneyewin min patoh, akhchee shoqlee d khazinnah

music

kha gaheh kheeta b jarbin, min mara d shmaya b 6albin
madirrah khleeta d ganee, eh malikta d kholmanee

ya sara ptolleh balokh, al khletee qad palinnah
mokhneyewin min patoh, akhchee shoqlee d khazinnah