Ronnie Piro - Kalou Khitna

  • Artist: Ronnie Piro
  • Song: Kalou Khitna
  • Year: 1988
  • Album: Len Msaya Manshinakh
  • Track: 6
  • Lyrics by: Ronnie Piro
  • Music by: Dark Eyes Band
temon kollan raqdakh, jwanqeh o khamateh
kaloo o khitna momra, gikhka l'sippatae
kaloo makh malakhta, b'dan jolloh khwareh
ainatoh balboosena makh kikhwa d'ramshaneh

temon raqdakh qaloola, daneleh d'shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

--

doqon eda b'eda, o kollan b'kha qala
raqdakh o zamrakh o shorakh, qam zoga shi6rana
qareeweh o qaroyateh, kolleh msoqlena
gikhka dayen l'sippatae, o kolleh khidyena

temon raqdakh qaloola, daneleh d'shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

--

temon kollan raqdakh, jwanqeh o khamateh
kaloo o khitna momra, gikhka l'sippatae
kaloo makh malakhta, b'dan jolloh khwareh
ainatoh balboosena makh kikhwa d'ramshaneh

temon raqdakh qaloola, daneleh d'shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

repeat till fade