Robert Bet Nasser - Tukhronyatee

  • Artist: Robert Bet Nasser
  • Song: Tukhronyatee
  • Year: 2000
  • Album: Dry Water
  • Track: 1
  • Lyrics by: Gewargis Bet-Nasser
  • Music by: Gewargis Bet-Nasser
betkharen tokhronyateh d an youmaneh d sorootee
6ama d mi6ra dakheewa khilya eman d napilwa l sippatee
zamrikhwa an zmaryateh d sapreewa hawee zmeereh
ena khobbakh 6eemoh la delee hal danneh shinneh kharayeh

bayin zamrin b shimmakh khilya
bayin zamrin ena qalee sheya
bayin rakh6in ana d ma6in allakh
wen jaroobeh ena paghree jeya

music

youmaneh 6liqlon khishlon op shinneh minnee wirron
bit modenwa bleega ana d la gelelee khobbee qatakh
sorootee b yawinwala qad hawelee shopa b libbakh
kolleh khisha d lenwa kheyeh hadiya go libbee khpeereleh

bayin zamrin b shimmakh khilya
bayin zamrin ena qalee sheya
bayin rakh6in ana d ma6in allakh
wen jaroobeh ena paghree jeya

meya d shityelee, meya d ainateh
la mosweelon qa daha sawa
akh do khobba, belee b sorootee
la yawilleh qa deyee khamra

bayin zamrin b shimmakh khilya
bayin zamrin ena qalee sheya
bayin rakh6in ana d ma6in allakh
wen jaroobeh ena paghree jeya

repeat till end