Rani - Naret D Ainakh

  • Artist: Rani
  • Song: Naret D Ainakh
  • Year: 2005
  • Album: Khayotn
  • Track: 9
  • Lyrics by: Nashat Younan
  • Music by: Teddy Dihaya
gashaqtee b shoprakh mdetee k khazinnah
min nara d ainakh gantee b mashtinnah
makh ponda e pashir libbee khorshinnah
o eman go patakh shimsha k khazinnah [x2]

khzayewin go ainakh shilyota d yama
groshlee go omqa khosh gharqin tama [x2]

lewin takhmoneh m6eta d khotama
min dla jinjara let b khobba 6ama [x2]

music

min khnana d libbakh mashtela rokha
ana aha libbee qa shoprakh dokha
akhchee qa deyakh dimmeleh shpeekha
la hoyat go khayee makh 6era preekha [x2]

o en litlee qismat min khobba ana
la hweh qa6lanta qa daha gana [x2]

shwoqlee b go gantakh hawin ganana
qad khazinnakh wardee min dana l dana [x2]