Rani - Khobba Sharira (feat. Julie Yousif)

  • Artist: Rani
  • Song: Khobba Sharira (feat. Julie Yousif)
  • Year: 2005
  • Album: Khayotn
  • Track: 1
  • Lyrics by: Sozan & Teddy Dihaya
  • Music by: Teddy Dihaya
julie:
hallee kha sama min khobbokh khilya
di shoqleh d shaqil shopa b dah libbee bilya
ega bit khazit leh kaleh shilya
be mkhayatoh b madeelokh kma qatokh beya

rani:
hallee kha sama min khobbakh khilya
di shoqleh d shaqil shopa b dah libbee bilya
ega bit ya6at leh kaleh shilya
be mkhayatoh b madeelakh kma qatakh beya

julie:
b khisha dah donyeh libbee sharshee
atet khadotee o aten ewit khayee

rani:
b khisha dah donyeh libbee sharshee
atewat khadotee o aten ewat khayee

julie:
minnokh ya khilyee k reshan b kyanee
b kha donyeh kheta khashwanna ganee

rani:
minnakh ya khletee k reshin b kyanee
b kha donyeh kheta e khashwinna ganee

music

julie:
min ainokh khilyeh ke shaqlan khnana
o reshan b khobba kol eman d khazyannokh ana
ke khadeh libbee o paskha eh gana
3ammokh raba b jaldota ke ora dana

rani:
min ainakh khilyeh ke shaqlin khnana
o reshin b khobba kol eman d khazinnakh ana
ke khadeh libbee o paskha eh gana
3ammakh raba b jaldota ke ora dana

julie:
kol khabra d khobba b shimmokh sharoyen
qad peshit qatee qa marya salooyen

rani:
kol khabra d khobba b shimmakh sharoyen
qad peshat qatee qa marya salooyen

julie:
minnokh khayeh khilyeh b moran hammoneh
dardeh d aha zona b khzetokh manshoyen

rani:
minnakh khayeh khidyeh b morin hammoneh
dardeh d aha zona b khzetakh manshoyen

music