Ramsen Sheeno - Khab Neesan (Yalda)

  • Artist: Ramsen Sheeno
  • Song: Khab Neesan (Yalda)
  • Year: 2006
  • Album: Door Alee
  • Track: 7
  • Lyrics by: Dawod Barkho
  • Music by: Dawod Barkho
kha b nissan resha d sheta d atourayeh
etlan eqara b shimman d ewikh msheekhayeh
chald-atourayeh o en bayet soryayeh
go dwakhta o plasha ewakh an qamayeh

kolleh donyeh o chicago ewakh kepa
yalda hajey b resh khigga b edoh sepa

kha b nissan resha d sheta d atourayeh
etlan eqara b shimman d ewikh msheekhayeh
chald-atourayeh o en bayet soryayeh
go dwakhta o plasha ewakh an qamayeh

music

marya khameela ah khdoota kol sheta
sabab ekhwa an qamaya go dah breeta
omtanayewakh jamalakh kha eta
khasyatteh d gawan bayalon khameta

kolleh donyeh o chicago ewakh kepa
yalda hajey b resh khigga b edoh sepa

kha b nissan resha d sheta d atourayeh
etlan eqara b shimman d ewikh msheekhayeh
chald-atourayeh o en bayet soryayeh
go dwakhta o plasha ewakh an qamayeh

music

kol sheta e'jamakh b kha libba o kha khdoota
qad ya6a donyeh akhnee ewakh tash3eeta
b riqdan o zimran hadkhewakh m shareta
b khela d qadeeshan msalikhlan kha sloota

kolleh donyeh o chicago ewakh kepa
yalda hajey b resh khigga b edoh sepa

kha b nissan resha d sheta d atourayeh
etlan eqara b shimman d ewikh msheekhayeh
chald-atourayeh o en bayet soryayeh
go dwakhta o plasha ewakh an qamayeh