Pascal - Tafyoli I Hubaydakh

  • Artist: Pascal
  • Song: Tafyoli I Hubaydakh
  • Year: Unknown
  • Album: Tafyoli I Hubaydakh
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
tafyoli habibto i hubaydakh
hauli darbo d ´obarno ba hayaydakh,
i shemsho tifyo, i britho guldo,
makfeli shhantho du shifraydakh (2x)

tafyoli i nuro di hubaydakh
makfeli shhantho du shifraydakh
tafyoli i nuro di hubaydakh
tafyoli hubakh habibto (2x)

koba´no boneno britho elakh
hat saymat shufro du, du kyonaydakh
hat dobat u ta´mo la firaydakh
b idothakh dhowe u brumaydakh (2x)

tafyoli i nuro di hubaydakh
makfeli shhantho du shifraydakh
tafyoli i nuro di hubaydakh
tafyoli hubakh habibto (4x)