Ogin Betsamo - Zoga Khata

  • Artist: Ogin Betsamo
  • Song: Zoga Khata
  • Year: 1987
  • Album: Diarta Al 'Otan
  • Track: 6
  • Lyrics by: Youkhanna Hnarou
  • Music by: Soren
pshena pshena kaloo khitna, khloola bohrinnokhon
b daha ramsha go khadoota, b sharikakh minnokhon

qomon ya arkheh qomon, qablon ah zoga b shena
dooqon khigga yareekha, jwanqeh o khamateh kena
qomon ya arkheh qomon, qablon ah zoga b shena
dooqon khigga yareekha, jwanqeh o khamateh kena
jwanqeh o khamateh kena

doona b omra borakha weedeh, kaloo dreela edoh go edeh
al qinna d dahwa edyo b shanee, khayeh khateh modaleb b banee

awahoh qam yaweela, b khitna qam sapeela
b kha eqara chim goora, brateh qam magwirreela
awahoh qam yaweela, b khitna qam sapeela
b kha eqara chim goora, brateh qam magwirreela

pshena pshena kaloo khitna, khloola bohrinnokhon
b daha ramsha go khadoota, b sharikakh minnokhon
pshena pshena kaloo khitna, khloola bohrinnokhon
b daha ramsha go khadoota, b sharikakh minnokhon

music

taja l resha d kaloo lajlojeh, eman d ela reeshoh majwojeh
akh bolageh o khimreh mazrocheh, khitna m'ojba beyoh parojeh

awahoh qam yaweela, b khitna qam sapeela
b kha eqara chim goora, brateh qam magwirreela
awahoh qam yaweela, b khitna qam sapeela
b kha eqara chim goora, brateh qam magwirreela

pshena pshena kaloo khitna, khloola bohrinnokhon
b daha ramsha go khadoota, b sharikakh minnokhon
pshena pshena kaloo khitna, khloola bohrinnokhon
b daha ramsha go khadoota, b sharikakh minnokhon

repeat till fade