Ogin Betsamo - Shmelee B Shamatoh

  • Artist: Ogin Betsamo
  • Song: Shmelee B Shamatoh
  • Year: 1994
  • Album: Donyan Khatta
  • Track: 2
  • Lyrics by: Youkhanna Hnarou
  • Music by: Adopted
shmelee b'shamatoh, libbee khorshinnah
mo b'atya l'halee, eman d'khazinnah
hoya b'qismattee, l'marya b'sapinnah
op en khashwelee, dowin shodinna

min mata l'mata, min mdeeta l'mdeeta
b'aqla bekhdara, min dokta l'dokta
toolee d'manyekha, ah ganee kchikhta
la delee m'sharsheta, ganwalee shinta

--

rishlee kha dana, kad shimsha gnaya
kha dasta d'bnateh, min khaqla taya
eman d'kha khamta, yalikhtah shreela
go libbee noora, d'khobba m'molheela

magla b'edatoh, b'khadoota tela
kosoh b'sisyateh, shapeera kteela
eman l'rooshanoh, kosoh ropeelah
mirree qa ganee, har ayen ela

--

rishlee kha dana, kad shimsha gnaya
kha dasta d'bnateh, min khaqla taya
eman d'kha khamta, yalikhtah shreela
go libbee noora, d'khobba m'molheela

magla b'edatoh, b'khadoota tela
kosoh b'sisyateh, shapeera kteela
eman l'rooshanoh, kosoh ropeelah
qismattee weela, har ayen ela