Ogin Betsamo - Ata D Ashurayeh

  • Artist: Ogin Betsamo
  • Song: Ata D Ashurayeh
  • Year: 1994
  • Album: Donyan Khatta
  • Track: 8
  • Lyrics by: Zaki Ninwaya
  • Music by: Zaki Ninwaya
raprip akh zoneh qamayeh, ya ata d'ashurayeh
raprip ya eqarakh rama, min bnoonakh qabil shlama
qi6yena wada bnoonakh, en sahdeh naplee khot stoonakh
min eda b'eda b'sapeelakh, l'kheroota bit mam6eelakh

--

bit rayem golpakh go shmaya, bresh ar3a d'awahateh
kol se6a min opra o meya, bet dayir l'marawateh
kikhwakh bet shareh lhaya, balbis beh simkheh qamaya
b'soyana d'bnoonakh 6annaneh, 3o6rana alahaya

--

momeeta d'yameena momeelan, ishtara be dimman ktoolan
b'kha6akh hal ma6akh l'kherootan, letin khela d'makleelan
hal zariq kha youma khata, kharrira kol mdeeta o mata
o khayakh go atrakh b'kheroota, khot ata ashureta

raprip akh zoneh qamayeh, ya ata d'ashurayeh
raprip ya eqarakh rama, min bnoonakh qabil shlama