Nuwell Benyamin - Oy Khezali

  • Artist: Nuwell Benyamin
  • Song: Oy Khezali
  • Year: 2009
  • Album: Yemi
  • Track: 8
  • Lyrics by: Nuwell Benyamin & Ashur Minas
  • Music by: Nuwell Benyamin
1.
kha ktawa ktouwalila
la msili yawenwala

ana raba gebenwala
k'zadenwa amrenwala


ref.
oy khezali khezali.
tuga le zalakh m'bali

go khoulmi go khiyali
k'takhren allakh khezali


2.
bate youma b'khazenna
ana lebbi patkhenna

en shsmma alli khlita
dardet lebbi b'maydenna

ref.