Nuwell Benyamin - Menila

  • Artist: Nuwell Benyamin
  • Song: Menila
  • Year: 2009
  • Album: Yemi
  • Track: 3
  • Lyrics by: Nuwell Benyamin & Ashur Minas
  • Music by: Folk
beslayewa m'geliya
b' reshah itwa poshiya
barakh iwen ana wiya
khubbakh howen derdiya


menila, menila, eya brata menila
m'kulle brate preshlila
kelted yemi udlila


qatakh merri gebenakh
k'bayenwa khadren mennakh
koulle dounye yawili,
lamsen ana shoqenna


menila, menila, eya brata menila
m'kulle brate preshlila
kelted yemi udlila