Ninos David - Nishanqa D'Khobba

  • Artist: Ninos David
  • Song: Nishanqa D'Khobba
  • Year: 2004
  • Album: Ana Yan Aten
  • Track: 7
  • Lyrics by: Samir Daniel
  • Music by: Sankho Barkho
di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b'shena, be kalkalyateh o zmara
di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b'shena, be kalkalyateh o zmara

qala d'zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d'payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b'ganta nseeweh

di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b'shena, be kalkalyateh o zmara

--

oh qola d'yowillokhon, qam borakha moydaleh
shoqeeton khayootokhon, malya min bnateh o yaleh
esaqta d'beh sippokhon, ela nishanqa d'khobba
qad modaleh haweeton, kha paghra o rookha o libba

qala d'zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d'payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b'ganta nseeweh

di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b'shena, be kalkalyateh o zmara

--

haweeton edyo breekheh, milyeh khayeh yareekheh
qad hamasha modaleh, khidyeh o khobbaneh o pseekheh
aha eleh youmokhon, takhreeleh op yalokhon
leh payish hich monsheya, aha youma m'khayokhon

qala d'zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d'payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b'ganta nseeweh