Ninos David - Nishanqa D'Khobba

  • Artist: Ninos David
  • Song: Nishanqa D'Khobba
  • Year: 2004
  • Album: Ana Yan Aten
  • Track: 7
  • Lyrics by: Samir Daniel
  • Music by: Sankho Barkho
di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b shena, be kalkalyateh o zmara
di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b shena, be kalkalyateh o zmara

qala d zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b ganta nseeweh

di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b shena, be kalkalyateh o zmara

music

oh qola d yowillokhon, qam borakha moydaleh
shoqeeton khayootokhon, malya min bnateh o yaleh
esaqta d beh sippokhon, ela nishanqa d khobba
qad modaleh haweeton, kha paghra o rookha o libba

qala d zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b ganta nseeweh

di khzemonleh ah zoga, min tarra teeleh wara
qemakh qablakhleh b shena, be kalkalyateh o zmara

music

haweeton edyo breekheh, milyeh khayeh yareekheh
qad hamasha modaleh, khidyeh o khobbaneh o pseekheh
aha eleh youmokhon, takhreeleh op yalokhon
leh payish hich monsheya, aha youma m khayokhon

qala d zorna o dahoola, saqlonleh aha khloola
qa daha youma d payesh, go khayootae qa tkhara
khzemon kmena shapeereh, qaroyateh o qareeweh
be deh lwashtae ranganta, akh warda b ganta nseeweh