Nawfal Shamoun - Welakh Sharikti

  • Artist: Nawfal Shamoun
  • Song: Welakh Sharikti
  • Year: 2024
  • Album: Welakh Sharikti
  • Track: 1
  • Lyrics by: Nawfal Shamoun
  • Music by: Hilal Mati
ah lilya milya m'khobba, qatakh mkhayeleh libba
shoprakh kmeleh bahrana, b'khobbakh shodinnee ana
ah lilya milya m'khobba, qatakh mkhayeleh libba
shoprakh kmeleh bahrana, b'khobbakh shodinnee ana

edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee
edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee

--

dalalteewat shi6ranta, boqtewat edyom pli6ta
rqadewat b'oyma khwarta, shapirta brata d'omta
dalalteewat shi6ranta, boqtewat edyom pli6ta
rqadewat b'oyma khwarta, shapirta brata d'omta

edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee
edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee

ah lilya milya m'khobba, qatakh mkhayeleh libba
shoprakh kmeleh bahrana, b'khobbakh shodinnee ana
edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee

edyom weelakh shariktee, kaloo msaqlatleh betee
azizteewat o khawirtee, l'abad mokhibtee
l'abad mokhibtee