Munadhel Tomika - Khloola D Mathwatha

  • Artist: Munadhel Tomika
  • Song: Khloola D Mathwatha
  • Year: 2006
  • Album: Khloola D Mathwatha
  • Track: 1
  • Lyrics by: Amir Younan
  • Music by: Amir Younan
khonee bayinnah brata, bayin kha beta khata
de shmee l mkhayateh d libbee, makhee b khzeta d patah
qedamta e'damya l shimsha, b leleh makh shopra d sara
dalaleela b kol ramsha, o leleh e'odaleh bahra

music

khonee brata maneela, meka go libbokh teela
morree maneeleh baboh, yemmoh m'mod mata ela
atin brona d mokhtareh, shimmokh go treh barwareh
ayen brata d akkareh, la dree beyee hawareh

music

khatee ta m6eh l hawaree, litlee kha khasa baree
babah o yemmah miskeeneh, khasadeh o shitla e'daree
shohara d khonee eleh, leh khamil be miskeeneh
ana e'bayinnah brata, o leh bayin daweh o seemeh

music

khonee la hwee khishana, 6alobeh bet azan ana
kolleh mata b chedannah, o kha azizet yakana
ana b taqlannah b daweh, kha khloola gora bet haweh
khonee lekh shoharaneh, o ma6laba d libbokh bet haweh

music

khonee shqeelalee brata, khamtela d kol khamata
shqol sepokh o ma6alokh, khloola shawa youmatha

music

yaminnokh kol momatha, khamtela d kol khamata
haweton breekheh mborkheh, o qa qinna o beta khata

music

khonee kmewit aziza, o op khaltan bosh azizta
pol6alon m beta d babah, shoprah m sarela grishtela