Munadhel Tomika - Keleh Noora

  • Artist: Munadhel Tomika
  • Song: Keleh Noora
  • Year: 2006
  • Album: Khloola D Mathwatha
  • Track: 6
  • Lyrics by: Yousip Shikwana
  • Music by: Munadhel Tomika
keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

ayat zorta o ana zora, 7obban shoreleh b aloola
min doh youma d kim edinnakh, noorakh 6alee pishleh khora
youma kooma prislee minnakh, akh minnokh zona kapoora

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

k'takhrin barsamta d sipwatakh, youmatha komeh ainatakh
kosakh dameh l khishka d leleh, paris bahra sera d patakh
b khamra d kimmakh libbee rweleh, m an wardeh smooqeh sipwatakh

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

hallee edakh khda gaha kharta, m'sharakh khda shareta khatta
nasheh akh kitweh d kem parsheelan, da3ra l libbee eh barsamta
eh natha d mayeh b zamreela, 6illa d ainakh bas madmakhta

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh