Munadhel Tomika - Eh Khamtha

  • Artist: Munadhel Tomika
  • Song: Eh Khamtha
  • Year: 2006
  • Album: Khloola D Mathwatha
  • Track: 8
  • Lyrics by: Ramis Bet Shmoel
  • Music by: Munadhel Tomika
eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha
eh khamta nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

dahoola o beh zorna, gamgomeh go mathan
edyo bet lableela, eh khamtha d khamatha
dahoola o beh zorna, gamgomeh go mathan
edyo bet lableela, eh khamtha d khamatha

b sepa o ma6ala rqada, o l qala d zorna beshwara

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

music

hay qama qama berqada, raqdaneh
nasheh kilyeh mparojeh, l marzaneh
hay qama qama berqada, raqdaneh
nasheh kilyeh mparojeh, l marzaneh

bakhtatha mkalkoleh, o bezmara lilyaneh
yalikhyateh shyasha, zardeh smooqeh o meelaneh
bakhtatha mkalkoleh, o bezmara lilyaneh
yalikhyateh shyasha, zardeh smooqeh o meelaneh

b sepa o ma6ala rqada, o l qala d zorna beshwara

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

music

khitna kilya bespara, d mam6eela
mokhibta d libbeh kaloo, d khazeela
khitna kilya bespara, d mam6eela
mokhibta d libbeh kaloo, d khazeela

borakha qam gnoona, mokhdadeh kleewalon
oh taj d malkoota, al reshae dreewalon
borakha qam gnoona, mokhdadeh kleewalon
oh taj d malkoota, al reshae dreewalon

zorna o dahoola mkhaya, o raqadeh arra shyasha

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha