Munadhel Tomika - Brata D 6ora

  • Artist: Munadhel Tomika
  • Song: Brata D 6ora
  • Year: 2005
  • Album: Bratta
  • Track: 5
  • Lyrics by: Amir Younan
  • Music by: Amir Younan
ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zedee mkhayata d libbeh, d kol kha jwanqa o kha soora

en shamya gnaya shimsha, makh sara e'zarqa b ramsha
makh sara e'zarqa b ramsha
la jarba nazoh minnee, litlee libboh hammasha
litlee libboh hammasha

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

music

anewin broona d matha, kodyom khizya m badlatha
let kha khena shoq minnee, goreleh d kaleh b patha

moroola har b shaqlinnah, l sosee khwara b ma6rinnah
l sosee khwara b ma6rinnah
shadrin edyo b 6albinnah, baya yan la b jalwinnah
baya yan la b jalwinnah

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

music

bespara khabra minnah, shqeelen qola min babah
edyo b atin 6albinnah, malyezoh hola kraba

mayekhloh esho k shareh, d raqid b sepeh o khanjareh
d raqid b sepeh o khanjareh
chedakh dos6eh o khizmaneh, o khloola shawa youmaneh
o khloola shawa youmaneh

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola