close menu search

Azanewakh by Rani | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Rani
Song Azanewakh
Year 2008
Album Athran Khatha
Track 10
Views 586
Lyrics by Zaia Gewargis
Music by Rani

Share on Facebook or Twitter.

Rani - Azanewakh

azanewakh azaneh, qa qodmeh lekh peshaneh
donyeh qa hichkha lela, khayeh kiryeh akh youmaneh
qoomon shaqlakh kha shlama, b jaldoota d ma6ikh tama
go arra d awahatan, motta smooqa o nokhama

kad nashikh khassamoota, sneeqewakh martyanoota
kad nashikh khassamoota, sneeqewakh martyanoota
zooza 6arpa shikhtana, qa moyleh in et mota
zooza 6arpa shikhtana, qa moyleh in et mota

music

betan m khobba sopiqleh, broona qa baba shwiqleh
libba milya m qishyoota, let pyasha khnana priqleh
yemma miskenta bkhaya, omta hawareh draya
yaloh kolleh borbizlon, akh min zona kharaya

rdopya kmeleh mareera, go khayan pishleh weera
rdopya kmeleh mareera, go khayan pishleh weera
meetewakh o ainan pteekheh, o libban go sadran qaera
meetewakh o ainan pteekheh, o libban go sadran qaera

music

qoomon palkhakh modaleh, darikh eda go eda
o hayirrakh kha l doh kheena, d mabsimmakh libban qeeda
donyeh har bit shoqalakh, donyeh kad leh peshalan
d sharakh b kha youma khata, qa shlama marmikh qalan

heweyeh etlan piryeh, min midreh peshee shiryeh
heweyeh etlan piryeh, min midreh peshee shiryeh
d parqakh m dokhaqeh d zona, youmaneh koomeh o siryeh
d parqakh m dokhaqeh d zona, youmaneh koomeh o siryeh
azanewakh azaneh