Livon Oshana - Ana o' Atin

  • Artist: Livon Oshana
  • Song: Ana o' Atin
  • Year: 2017
  • Album: Ana o' Atin
  • Track: 1
  • Lyrics by: Rama Baito
  • Music by: Livon Oshana
ana o aten malkeh d'ah ramsha, b'daha leleh
gashiq l'shmaya min bar shoprakh, sarah 6sheleh
at go khpaqee libbee khidya, qatakh mkhaya
hamin allee b'khela d'khobbakh eleh khaya
at go khpaqee libbee khidya, qatakh mkhaya
hamin allee b'khela d'khobbakh eleh khaya

--

let rashyateh, let khabraneh d'pashqee khobbee
b'khisha o khdoota, dayim hoyat stoona qorbee
akh elana d'la meya, hadkhen d'la deyakh
sneeqen allakh, go kol youma o seeren beyakh
akh elana d'la meya, hadkhen d'la deyakh
sneeqen allakh, go kol youma o seeren beyakh

--

qola qatakh b'hawakh zoga, raba preesha
peshakh kha darsa b'madrashta d'khobba dreesha
len hamooneh aha kholman shrara weeleh
ana o aten malkeh d'ah ramsha b'dah leleh
len hamooneh aha kholman shrara weeleh
ana o aten malkeh d'ah ramsha b'dah leleh

ana o aten malkeh d'ah ramsha, b'daha leleh
gashiq l'shmaya min bar shoprakh, sarah 6sheleh
at go khpaqee libbee khidya, qatakh mkhaya
hamin allee b'khela d'khobbakh eleh khaya
at go khpaqee libbee khidya, qatakh mkhaya
hamin allee b'khela d'khobbakh eleh khaya