Linda George - Sara Kmeela

  • Artist: Linda George
  • Song: Sara Kmeela
  • Year: 1989
  • Album: Alahta D Khubba
  • Track: 9
  • Lyrics by: Orahim Lazar
  • Music by: Linda George
yarkheh wirron pishlon shinneh, o ana b khobba npilten minneh
yarkheh wirron pishlon shinneh, o ana b khobba npilten minneh
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh b khobban bkheela
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh beyan bkheela

akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh beyan bkheela
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh b khobban bkheela

music

di jmemon ya 6ereh d khobba, di kposhon ya youneh d shlama
di jmemon ya 6ereh d khobba, di kposhon ya youneh d shlama
wemon al dah libbee qorba, akh d eleh oh mokhibba
wemon al dah libbee qorba, akh d eleh oh mokhibba

akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh beyan bkheela
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh b khobban bkheela

music

qinnan binyewakh b sorootan, khidyewakh beyoh b khayootan
qinnan binyewakh b sorootan, khidyewakh beyoh b khayootan
tirwan weyeh akh khda gana, go khayeh d sebootan
tirwan weyeh akh khda gana, go khayeh d sebootan

akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh beyan bkheela
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh b khobban bkheela

music

eh qinna b shoprela sqilta, min dawa kma d hoya gorta
eh qinna b shoprela sqilta, min dawa kma d hoya gorta
d la b'deyokh ya mokhibbee, qam ainee ela sorta
d la b'deyokh ya mokhibbee, qam ainee ela sorta

akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
akh welee welee welee, la b deyokh leh awir lelee
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh beyan bkheela
op sara d yarkheh kmeela ke, haweh b khobban bkheela