Linda George - Sara D'Lailawateh

  • Artist: Linda George
  • Song: Sara D'Lailawateh
  • Year: 1995
  • Album: Khoot Golpaneh D'Malakha
  • Track: 7
  • Lyrics by: Orahim Lazar & Linda George
  • Music by: Linda George & Ashur Atoori
ya sara d'lelawateh, hal bahra l'orkha m'orkhateh
beyoh mokhibbee bit ateh, yawillee khabraneh khateh
mokhneetewan m'ainatoh, m'barsamta khleeta d'patoh
lewan hammoneh b'khzetoh, ganee b'sapyannah qatoh

marena lewat beshmaya, qa maneewat makhoobeh
kad akhton leton daya, khobba litleh hich tkhoobeh
marena gashiq b'libba, min nisyana d'mokhibbeh
oh d'ya6eeleh mijid khobba, khobba litleh hich tkhoobeh
khobba litleh hich tkhoobeh

music

ya sara mazyid l'bahra, l'orkhoh dowan bespara
b'shinneh l'tetoh ben6ara, qad parqan m'khisha o jonjara
orkhoh b'shoyannah b'wardeh, smooqeh khwareh am zardeh
op 6ereh d'khobba bezmara, bit ateh broona d'mardeh

jojakh khot bahra d'sara, l'marzaneh d'diqlat nahra
pokha qareera bemkhaya, o ana l'drananoh gnaya
eda go eda dweeqeh, youmaneh d'khasha preeqeh
kha zoga b'khoyada seereh, go donyeh d'khobba tleeqeh
go donyeh d'khobba tleeqeh

ya sara d'lelawateh, hal bahra l'orkha m'orkhateh
beyoh mokhibbee bit ateh, yawillee khabraneh khateh
ya sara d'lelawateh, hal bahra l'orkha m'orkhateh
beyoh mokhibbee bit ateh, yawillee khabraneh khateh