Linda George - Moor Hae

  • Artist: Linda George
  • Song: Moor Hae
  • Year: 1995
  • Album: Khoot Golpaneh D'Malakha
  • Track: 3
  • Lyrics by: Orahim Lazar
  • Music by: Linda George & Ashur Aturi
qatee khzayet libokh bmmkhaya
qalee shmayet rokhokh bkhdaya
aykh den prakhayot l tera ewit dmaya
o khobat shmaya ela bskhaya

kyena jwanqe kena khamate
temoon rqoodon zmaryateh khate
ha wakh khidye bkola danatee
kol kha lkha bshaina bet atee

moor hae hae aewt brqada
moor hae hae pakhrokh brgada

naqme shapeere hawaze khilyee
mgo shmaya it elol qa deyan slyeh
in bshmaya eton la homenon keleh
hawakh moydalee hamasha khdya
hadkha bhawkh go kol kha dana
khdyeh o psekheh yomin barana
khekh go qaem kma mahnyana
kol kha el alaha tawe shakrana

moor hae hae in aewat bshmaya
moor hae hae el kokhwa ewt bdmaya

moor hae hae aewt brqada
moor hae hae pakhrokh brgada
moor hae hae in aewat bshmaya
moor hae hae el kokhwa ewt bdmaya

moor hae hae aewt brqada
moor hae hae pakhrokh brgada
moor hae hae in aewat bshmaya
moor hae hae el kokhwa ewt bdmaya
moor hae hae aewt brqada
moor hae hae pakhrokh brgada
moor hae hae in aewat bshmaya
moor hae hae el kokhwa ewt bdmaya