Linda George - Kuma W-Khwara

  • Artist: Linda George
  • Song: Kuma W-Khwara
  • Year: 1992
  • Album: Kuma W-Khwara
  • Track: 6
  • Lyrics by: Orahim Lazar
  • Music by: Linda George
youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
zarqa midreh la lakka o moma

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
loshakh khwara b'shareta d'kol youma

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

music

m'sheeta l'sheeta garik shakhlippakh
min kol ghil6a d da3war bit yalpakh
loshakh khwara o shalkhakhleh kooma
jarbakh hawakh, khidyeh kol youma

plokh b'qishyoota b'ma6et l'manteta
b'orkha d'khobba, b banikhleh beta
gashqakh b donyeh, dakhee bewara
shalkhakh kooma, o loshakhleh khwara

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

music

m'sheeta l'sheeta garik shakhlippakh
min kol ghil6a d da3war bit yalpakh
loshakh khwara o shalkhakhleh kooma
jarbakh hawakh, khidyeh kol youma

plokh b'qishyoota b'ma6et l'manteta
b'orkha d'khobba, b banikhleh beta
gashqakh b donyeh, dakhee bewara
shalkhakh kooma, o loshakhleh khwara

music

youma kooma, youma khwara
youma b'khasha, b'khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
zarqa midreh la lakka o moma

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
loshakh khwara b'shareta d'kol youma

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota