Linda George - Dilma Dance Songs

  • Artist: Linda George
  • Song: Dilma Dance Songs
  • Year: 1995
  • Album: Khoot Golpaneh D'Malakha
  • Track: 4
  • Lyrics by: Iskander Zamara, Orahim Lazar, Folk
  • Music by: Folk
yalikhteh yalikhteh, yalikhteh khwartela
yalikhteh yalikhteh, b edatee lqi6tela
yalikhteh yalikhteh, b khamreh sqiltela

music

yalikhteh khwarta b khamreh lqe6alee
yalikhteh shimmoh gawoo, gawoo ktewalee
yalikhteh qa hichkha, hichkha la yowalee
yalikhteh yalikhteh, yalikhteh khwartela

music

yalikhteh libbeh d khamateh koleh shmi6tela
ena yalikhteh libba deyee, ah libbee qrimtela

music

talokh jwanqa atoraya, raqdakh reqda d shaikhanee
ta sheshakhla arra ragda ahela danokh o danee
ta doq m edee, khosh yamena, raqdakh reqda d shaikhanee

hoy shaikhanee shaikhanee hadkha raqdakh shaikhanee
aheleh oh riqdenee o riqda d nasheh d atrenee
hoy shaikhanee shaikhanee hadkha zamrakh shaikhanee
hoy shaikhanee shaikhanee hadkha raqdakh shaikhanee

music

hoy shaikhanee shaikhanee hadkha raqdakh shaikhanee
aheleh oh riqdenee o riqda d nasheh d atrenee
hoy shaikhanee shaikhanee hadkha zamrakh shaikhanee
hoy shaikhanee shaikhanee hadkha raqdakh shaikhanee

music

belee o belokh 6oraneh, lololo hoy bageyeh
bassa m'shadir khabraneh, rawsheh rawandeyeh
belee o belokh 6oraneh, lololo hoy bageyeh
kol sneeqa b ateh b ganeh, rawsheh rawandeyee

bageyeh hoy bageyeh, lololo hoy bageyeh
bageyeh hoy bageyeh, rawsheh rawandeyeh
bageyeh hoy bageyeh, lololo hoy bageyeh

yalikhteh yalikhteh, yalikhteh khwartela
yalikhteh yalikhteh, b edatee lqi6tela

repeat till end