Jwanita Ashur - Sara Khawra D'Asheeqeh

  • Artist: Jwanita Ashur
  • Song: Sara Khawra D'Asheeqeh
  • Year: 2022
  • Album: Urkhateh
  • Track: 9
  • Lyrics by: Nineb Lamassu
  • Music by: Jwanita Ashur
shimsha tliqla b'6oraneh
sara mokhzeeleh l'ganeh
shimsha tliqla b'6oraneh
sara mokhzeeleh l'ganeh

mokhibbeh spara dyarteh
d'yatwee ammeh b'ramshaneh
mokhibbeh spara dyarteh
d'yatwee ammeh b'ramshaneh

khakma patkheeleh libbae
d'haqee qatoh olsanae
khakma patkheeleh libbae
d'haqee qatoh olsanae

o kheeneh e'6ashee khot golpeh
o nashqee o 6albee d'la ganeh
o kheeneh e'6ashee khot golpeh
o nashqee o 6albee d'la ganeh

b'shammit l'khakma baqooreh
sara keleh mokhibbee
b'shammit l'khakma baqooreh
sara keleh mokhibbee

anneh kma shinneh wirron
kholeleh monsheyeh khobbee
anneh kma shinneh wirron
kholeleh monsheyeh khobbee

en khazitleh baqirreh
mokhneyeleh min 3obbee
en khazitleh baqirreh
mokhneyeleh min 3obbee

m'gebee 6lob minneh d'dayir
d'mashleeleh noora d'libee
m'gebee 6lob minneh d'dayir
d'mashleeleh noora d'libee

--

b'khazitlon khakma pshara
b'gashaqyateh d'odaleh
b'khazitlon khakma pshara
b'gashaqyateh d'odaleh

b'libbae atoona d'noora
o pommae shteeqa akh laleh
b'libbae atoona d'noora
o pommae shteeqa akh laleh

sipwateh ha qarbooneh
akh 6arpeh d'treh pawaneh
sipwateh ha qarbooneh
akh 6arpeh d'treh pawaneh

d'manshiqlon mashwa d'ramsha
d'marqoodeleh l'elaneh
d'manshiqlon mashwa d'ramsha
d'marqoodeleh l'elaneh

b'khazitlon leena d'khamra
kollae min khamra speeqeh
b'khazitlon leena d'khamra
kollae min khamra speeqeh

mokhibbeh sh'hara m'sara
o ainatae m'shinta sreeqeh
mokhibbeh sh'hara m'sara
o ainatae m'shinta sreeqeh

khakma mokhneyeh o bikhya
o khakma l'mokhobbae khpeeqeh
khakma mokhneyeh o bikhya
o khakma l'mokhobbae khpeeqeh

khot golpa o loja d'sara
sara khawra d'asheeqeh
khot golpa o loja d'sara
sara khawra d'asheeqeh

--

shimsha tliqla b'6oraneh
sara mokhzeeleh l'ganeh
mokhibbeh spara dyarteh
d'yatwee ammeh b'ramshaneh

sara khawra d'asheeqeh