Johnny Zaya - L'Modewat Teta

  • Artist: Johnny Zaya
  • Song: L'Modewat Teta
  • Year: 2012
  • Album: Kayimta
  • Track: 2
  • Lyrics by: Albert Orahim
  • Music by: Albert Orahim
lmodewat teta qam aeny kleta
zdayen men lebe
manshe mot weta
maret pakhelee
o,go sadrokh shqole
shoqle d,manshnakh
treh gaeh la qtolee

le bayen deren medrehlumaneh
adyom tokhroneh
lebymaqdaneh
lamssen qarenakh
medreh mokhepteh
mo qam matkherakh
oaten monshetee

music

akh warda dbarez
mobreztet khobee
akh shosha dshamet
shmetlakh aa lebee
la warda dpakekh
medreh mshareta
ola shosha bdabesh
obdayer makh qamta

leh massyat zaratt
kha eqra breza
leh massyat banyat
qassra men kheza
lebee o,eqra
dleh ateh lzraya
okhobeh o,qassra
dleh atee lbnaya
lmodewat teta