Johnny Zaya - Bayen Bayenakh

  • Artist: Johnny Zaya
  • Song: Bayen Bayenakh
  • Year: 2012
  • Album: Kayimta
  • Track: 6
  • Lyrics by: Emil Gharib
  • Music by: Rojir Eliah
bayen bayenakh khoba
kheneh bakheleh beyakh
leby shaher natorakh 
monsheyee opesha deyakh 
bayenakh sanqat alee
makh neshma beyeh khayat
bayen hawen e'eda
damakh mashya qad khadyat
  
music

bayenakh sanqat alee
makh snaqty dayem alakh
o'shaqlene shopa d'lebakh
makh shopa d'leby shqelakh
bayen hawen o'khoba
beyee khazyat kholmaneh
o'hawen qatekh etota
sheneh o'yarkheh o'yomaneh

music

bayen hawen o'ponda
pasher qa d'saqel kheshkakh
hawen elta d'khadotakh
khesheh taleq be gekhkakh
bayen qa d'hawen yama
go omqy aten sakhyat
hawen kha donyeh khata
gawo kholmanekh khayet