Johnny Youkhana - Akh Welee

  • Artist: Johnny Youkhana
  • Song: Akh Welee
  • Year: 2011
  • Album: Johnny's Khigga Yaqoora With Friends
  • Track: 2
  • Lyrics by: Youkhana Omta
  • Music by: Youkhana Omta
akh welee welee welee, dakh qadin b'youmee o lelee
akh welee welee welee, dakh qadin b'youmee o lelee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee, o edyom 6latha maralee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

music

m'rikhqa b'ainee khizyalee, m6elee l'gota mboqralee
m'rikhqa b'ainee khizyalee, m6elee l'gota mboqralee
modeewat shmeeta m'taneh, d'shwiqteewat ya dalalee
modeewat shmeeta m'taneh, d'shwiqteewat ya dalalee, d'shwiqteewat ya dalalee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

music

6owa d'yathatwa b'halee, dakh shinta mokhrimalee
6owa d'yathatwa b'halee, dakh shinta mokhrimalee
miryewin rikhqa minnakh, o lewat bezala m'balee
miryewin rikhqa minnakh, o lewat bezala m'balee, o lewat bezala m'balee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

music

b'aina d'chapleh l'gezalee, di lapinnakh miralee
b'aina d'chapleh l'gezalee, lapinnakh ana miralee
eh gaheh d'gikhkoh mobyinneh, jaldeh dwiqlee o khpeeqalee
eh gaheh d'gikhkoh mobyinneh, jaldeh dwiqlee o khpeeqalee, jaldeh dwiqlee khpeeqalee
dirtela illee sogol, ana khlapoh maralee

akh welee welee welee,
akh welee welee welee,
dakh qadin b'youmee o lelee,
dakh qadin b'youmee o lelee
akh welee welee welee,
akh welee welee welee,
dakh qadin b'youmee o lelee,
o dakh qadin b'youmee o lelee,
ana khlapoh maralee,
ana khlapoh maralee