Johnny Youkhana - Akh Welee

  • Artist: Johnny Youkhana
  • Song: Akh Welee
  • Year: 2011
  • Album: Johnny's Khigga Yaqoora With Friends
  • Track: 2
  • Lyrics by: Youkhana Omta
  • Music by: Youkhana Omta
akh welee welee welee, dakh qadin b'youmee o lelee
akh welee welee welee, dakh qadin b'youmee o lelee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee, o edyom 6latha maralee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

--

m'rikhqa b'ainee khizyalee, m6elee l'gota mboqralee
m'rikhqa b'ainee khizyalee, m6elee l'gota mboqralee
modeewat shmeeta m'taneh, d'shwiqteewat ya dalalee
modeewat shmeeta m'taneh, d'shwiqteewat ya dalalee, d'shwiqteewat ya dalalee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

--

6owa d'yathatwa b'halee, dakh shinta mokhrimalee
6owa d'yathatwa b'halee, dakh shinta mokhrimalee
miryewin rikhqa minnakh, o lewat bezala m'balee
miryewin rikhqa minnakh, o lewat bezala m'balee, o lewat bezala m'balee
chirtela minnee sogol, o edyom 6latha maralee

--

b'aina d'chapleh l'gezalee, di lapinnakh miralee
b'aina d'chapleh l'gezalee, lapinnakh ana miralee
eh gaheh d'gikhkoh mobyinneh, jaldeh dwiqlee o khpeeqalee
eh gaheh d'gikhkoh mobyinneh, jaldeh dwiqlee o khpeeqalee, jaldeh dwiqlee khpeeqalee
dirtela illee sogol, ana khlapoh maralee

akh welee welee welee,
akh welee welee welee,
dakh qadin b'youmee o lelee,
dakh qadin b'youmee o lelee
akh welee welee welee,
akh welee welee welee,
dakh qadin b'youmee o lelee,
o dakh qadin b'youmee o lelee,
ana khlapoh maralee,
ana khlapoh maralee