Johnny Talia - Shikhda

  • Artist: Johnny Talia
  • Song: Shikhda
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e

sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e

khze khobe 8atekh kmele bosh min da dony gorele lamse mine sha8lele om8et liby
khoyele

khze khobe 8atekh kmele bosh min da dony gorele lamse mine sha8lele om8et liby
khoyele

sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e

music

ab ranket mrozke dosyatha kole mily mrakhyata mam6one khabre 8atekh don kelya el
reshet mata

ab ranket mrozke dosyatha kole mily mrakhyata mam6one khabre 8atekh don kelya el
reshet mata

mam6one khabre 8atekh don kelya el reshet mata

6alobe tara btokhon shekhta moyekh 8atokho deyekh shashekh etokhon brata 6albekh
minokhon

6alobe tara btokhon shekhta moyekh 8atokho deyekh shashekh etokhon brata 6albekh
minokhon

sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e

music

ab ranket mrozke dosyatha kole mily mrakhyata mam6one khabre 8atekh don kelya el
reshet mata

ab ranket mrozke dosyatha kole mily mrakhyata mam6one khabre 8atekh don kelya el
reshet mata

mam6one khabre 8atekh don kelya el reshet mata

6alobe tara btokhon shekhta moyekh 8atokho deyekh shashekh etokhon brata 6albekh
minokhon

6alobe tara btokhon shekhta moyekh 8atokho deyekh shashekh etokhon brata 6albekh
minokhon

sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e

sho8 zoke abzoke as8e orkhekh be warde bas8e deyale reza abreza hal maded babekh
mas8e