Jermain Tamraz - Ta Patkhan Tarea Dvira

  • Artist: Jermain Tamraz
  • Song: Ta Patkhan Tarea Dvira
  • Year: 2005
  • Album: Memory Lane
  • Track: 8
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
leleh b'youma takhmantokh ela b'6libtokh
leh bayit min ramootokh kepa qomtokh
lela beshwaqa nkhaptokh o anayootokh
kha pakhalta l'tanetokh qa sazgartokh

la khashwit ewit rama, ana b'daryannokh shlama
aha b'haweh qa loma qa kha leema
tkhor al dan shinneh weereh, kol geba mo et khdeereh
kma khobbaneh o shareereh, b'khobba kteereh

--

kad shmeelan gooreh breereh, l'khayan widlan mareereh
l'dah libban khidya tweereh
min nasheh hawakh kheereh, patkhakh tar'aneh dweereh
la makh loydeh qareereh, parmee ha wara dana
ta slee m'sosa d'sa6ana, la doq nata l'kho6ana oh aldeyana
b'dah khayootan talqana, dor kislee ya shi6rana
hwee honana o khobbana, rkhoq m'shadlana

--

leleh b'youma takhmantokh ela b'6libtokh
leh bayit min ramootokh kepa qomtokh
lela beshwaqa nkhaptokh o anayootokh
kha pakhalta l'tanetokh qa sazgartokh

la khashwit ewit rama, ana b'daryannokh shlama
aha b'haweh qa loma qa kha leema
tkhor al dan shinneh weereh, kol geba mo et khdeereh
kma khobbaneh o shareereh, b'khobba kteereh

--

kad shmeelan gooreh breereh, l'khayan widlan mareereh
l'dah libban khidya tweereh
min nasheh hawakh kheereh, patkhakh tar'aneh dweereh
la makh loydeh qareereh, parmee ha wara dana
ta slee m'sosa d'sa6ana, la doq nata l'kho6ana oh aldeyana
b'dah khayootan talqana, dor kislee ya shi6rana
hwee honana o khobbana, rkhoq m'shadlana