Jermain Tamraz - Douglee Shapiree

  • Artist: Jermain Tamraz
  • Song: Douglee Shapiree
  • Year: 1980
  • Album: Freedom
  • Track: 2
  • Lyrics by: Jermain Tamraz
  • Music by: Jermain Tamraz
la tanet, la tanet, atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon, bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh, atin qatee qowillokh
leh odit khabra d'nasheh, ena qamoo monsheelokh
hal hadiya arpa gaheh, atin qatee qowillokh
leh odit khabra d'nasheh, ena qamoo monsheelokh

--

ahhh, besqaden min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh, kma ena allee pleekheh

alaha qa daha, libba at wod kha chara
alaha qa daha, libba at wod kha chara

hal eman bet qablana, bassa khena khazyana
youmanee wara b'khisha, khena qamo peshana
hal eman bet qablana, bassa khena khazyana
youmanee wara b'khisha, khena qamo peshana

--

la tanet, la tanet, atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon, bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh, atin qatee qowillokh
leh odit khabra d'nasheh, ena qamoo monsheelokh
hal hadiya arpa gaheh, atin qatee qowillokh
leh odit khabra d'nasheh, ena qamoo monsheelokh

--

ahhh, besqaden min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh, kma ena allee pleekheh

alaha qa daha, libba at wod kha chara
alaha qa daha, libba at wod kha chara

hal eman bet qablana, bassa khena khazyana
youmanee wara b'khisha, khena qamo peshana
hal eman bet qablana, bassa khena khazyana
youmanee wara b'khisha, khena qamo peshana