Jermain Tamraz - Dogleh Shapeereh

  • Artist: Jermain Tamraz
  • Song: Dogleh Shapeereh
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
la tanet, la tanet
atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon
bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh
atin qatee qowillokh
leh odit khabra d nasheh
ena qamoo monsheelokh

music

ahhh
besqada min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh
khayin al libbee _________

alaha qa daha
libba at wod kha chara
alaha qa daha
libba at wod kha chara

hal eman bet qablana
bassa khena khazyana
youmanee wara b khisha
ena qamo peshana

music

la tanet, la tanet
atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon
bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh
atin qatee qowillokh
leh odit khabra d nasheh
ena qamoo monsheelokh

music

ahhh
besqada min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh
khayin al libbee _________

alaha qa daha
libba at wod kha chara
alaha qa daha
libba at wod kha chara

hal eman bet qablana
bassa khena khazyana
youmanee wara b khisha
ena qamo peshana