Janan Sawa - Ta Hallee

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Ta Hallee
  • Year: 2006
  • Album: Kholma Sharira
  • Track: 3
  • Lyrics by: Adnan Khoshaba
  • Music by: Adnan Khoshaba
ta hallee, ta hallee
khda manshoqta, ta hallee
la q6ollee, o la q6ollee
di nshoqlee, kharta q6ollee
la q6ollee, o dardelee
di nshoqlee, kharta q6ollee

bas bas khapqinnakh ana
yama b 6arsa 6opana
makheh birqeh d go shmaya
ar3a shesha b rodana

music

gweenanakh qishtee maran
patakh shraya d baryana
perdesa d sipwatakh
6ameh doosha shmayana

ta hallee, ta hallee
khda manshoqta, ta hallee

music

qomakh nqeeda o ramana
khtoora d meya m6alana
leleh weya o leh bareh
makh doh shoprakh qa6lana

ta hallee, ta hallee
khda manshoqta, ta hallee
la q6ollee, o la q6ollee
di nshoqlee, kharta q6ollee
la q6ollee, o dardelee
di nshoqlee, kharta q6ollee