Janan Sawa - Shaikhani

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Shaikhani
  • Year: 1987
  • Album: Yemma
  • Track: 7
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Janan Sawa
shaikhani jwanqeh qoomon, hoy hoy hoy aman
b'eda d'khamateh dwooqon, di rqoodonla shaikhani
qa khitna khilya makhdon, hoy hoy hoy aman
wardeh l'kaloo rapeemon, di rqoodonla shaikhani

shaikhani jwanqeh qoomon, hoy hoy hoy aman
b'jolleh d'tyaryana mkhamlon, di rqoodonla shaikhani
qa khitna khilya zmooron, hoy hoy hoy aman
wardeh l'kaloo rapeemon, di rqoodonla shaikhani

--

o shooqon khitna shaqilleh, hoy hoy hoy aman
resha d'khigga nabilleh, di rqoodonla shaikhani
khloola d'ganoh saqilleh, hoy hoy hoy aman
qad khadee babeh o yemmeh, di rqoodonla shaikhani

shwooqon khitna shaqilleh, hoy hoy hoy aman
resha d'khigga nabilleh, di rqoodonla shaikhani
khloola d'ganoh saqilleh, hoy hoy hoy aman
raqidlah hareh kolleh, di rqoodonla shaikhani

--

maqmon kaloo qad raqda, hoy hoy hoy aman
eda d'khitna qad doqa, di rqoodonla shaikhani
sheshaleh qomoh niqda, hoy hoy hoy aman
makmillalah khadoota, di rqoodonla shaikhani

o maqmon kaloo qad raqda, hoy hoy hoy aman
eda d'khitna qad doqa, di rqoodonla shaikhani
sheshaleh qomoh niqda, hoy hoy hoy aman
makmillalah khadoota, di rqoodonla shaikhani

--

o kaloo o khitna modaleh, hoy hoy hoy aman
kalee warda d'rapeeleh, di rqoodonla shaikhani
khazakh manee b'qapeeleh, hoy hoy hoy aman
oh neeshanqa d'gwareleh, di rqoodonla shaikhani

o kaloo o khitna modaleh, hoy hoy hoy aman
kalee warda d'rapeeleh, di rqoodonla shaikhani
khazakh manee b'qapeeleh, hoy hoy hoy aman
oh neeshanqa d'gwareleh, di rqoodonla shaikhani