Janan Sawa - Shaikhani

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Shaikhani
  • Year: 1987
  • Album: Yemma
  • Track: 7
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Janan Sawa
shaikhani jwanqeh qoomon, hoy hoy hoy aman
b eda d khamateh dwooqon, di rqoodonla shaikhani
qa khitna khilya makhdon, hoy hoy hoy aman
wardeh l kaloo rapeemon, di rqoodonla shaikhani

shaikhani jwanqeh qoomon, hoy hoy hoy aman
b jolleh d tyaryana mkhamlon, di rqoodonla shaikhani
qa khitna khilya zmooron, hoy hoy hoy aman
wardeh l kaloo rapeemon, di rqoodonla shaikhani

music

o shooqon khitna shaqilleh, hoy hoy hoy aman
resha d khigga nabilleh, di rqoodonla shaikhani
khloola d ganoh saqilleh, hoy hoy hoy aman
qad khadee babeh o yemmeh, di rqoodonla shaikhani

shwooqon khitna shaqilleh, hoy hoy hoy aman
resha d khigga nabilleh, di rqoodonla shaikhani
khloola d ganoh saqilleh, hoy hoy hoy aman
raqidlah hareh kolleh, di rqoodonla shaikhani

music

maqmon kaloo qad raqda, hoy hoy hoy aman
eda d khitna qad doqa, di rqoodonla shaikhani
sheshaleh qomoh niqda, hoy hoy hoy aman
makmillalah khadoota, di rqoodonla shaikhani

o maqmon kaloo qad raqda, hoy hoy hoy aman
eda d khitna qad doqa, di rqoodonla shaikhani
sheshaleh qomoh niqda, hoy hoy hoy aman
makmillalah khadoota, di rqoodonla shaikhani

music

o kaloo o khitna modaleh, hoy hoy hoy aman
kalee warda d rapeeleh, di rqoodonla shaikhani
khazakh manee b qapeeleh, hoy hoy hoy aman
oh neeshanqa d gwareleh, di rqoodonla shaikhani

o kaloo o khitna modaleh, hoy hoy hoy aman
kalee warda d rapeeleh, di rqoodonla shaikhani
khazakh manee b qapeeleh, hoy hoy hoy aman
oh neeshanqa d gwareleh, di rqoodonla shaikhani