Janan Sawa - Moydaleh Hemasha

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Moydaleh Hemasha
  • Year: 1988
  • Album: Sayada
  • Track: 5
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Folk
talakh mokhibtee azakh al karmaneh
al marza d nahra b yatwakh khot elaneh
talakh mokhibtee azakh al karmaneh
al marza d nahra b yatwakh khot elaneh

tama b naqrakhleh shimman, tokhronya b payish qatakh
be doreh o shinneh
tama b naqrakhleh shimman, tokhronya b payish qatakh
be doreh o shinneh

music

modaleh tirwan b hawakh khletee hamasha
b ashkara khobban b maddakh qa kol kha nasha
modaleh tirwan b hawakh khletee hamasha
b ashkara khobban b maddakh qa kol kha nasha

bit zamrakh o raqdakh o khamlakh, b khadoota khobban b morakh
o leh jarbakh prasha
bit zamrakh o raqdakh o khamlakh, b khadoota khobban b morakh
o leh jarbakh prasha

music

halla edakh ya mokhibtee o asqakh 6oraneh
rappeh kosakh d maprikheeleh pokheh khelaneh
halla edakh ya mokhibtee o asqakh 6oraneh
rappeh kosakh d maprikheeleh pokheh khelaneh

kha shera d khobban morree, b qalakh baseema zmorree
b taninnakh janeh
kha shera d khobban morree, b qalakh baseema zmorree
b taninnakh janeh

music

yalla mokhibtee m6eela dana d khadoota
asqakh l matenee o tama b odakhleh khloola
yalla mokhibtee m6eela dana d khadoota
asqakh l matenee o tama b odakhleh khloola

hawazeh d zorna o dahoola, shawa youmeh b odakh khloolan
m dos6an o khizmanan
hawazeh d zorna o dahoola, shawa youmeh b odakh khloolan
m dos6an o khizmanan