Janan Sawa - Moydaleh Hemasha

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Moydaleh Hemasha
  • Year: 1988
  • Album: Sayada
  • Track: 5
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Folk
talakh mokhibtee azakh al karmaneh
al marza d'nahra b'yatwakh khot elaneh
talakh mokhibtee azakh al karmaneh
al marza d'nahra b'yatwakh khot elaneh

tama b'naqrakhleh shimman, tokhronya b'payish qatakh
be doreh o shinneh
tama b'naqrakhleh shimman, tokhronya b'payish qatakh
be doreh o shinneh

--

modaleh tirwan b'hawakh khletee hamasha
b'ashkara khobban b'maddakh qa kol kha nasha
modaleh tirwan b'hawakh khletee hamasha
b'ashkara khobban b'maddakh qa kol kha nasha

bit zamrakh o raqdakh o khamlakh, b'khadoota khobban b'morakh
o leh jarbakh prasha
bit zamrakh o raqdakh o khamlakh, b'khadoota khobban b'morakh
o leh jarbakh prasha

--

halla edakh ya mokhibtee o asqakh 6oraneh
rappeh kosakh d'maprikheeleh pokheh khelaneh
halla edakh ya mokhibtee o asqakh 6oraneh
rappeh kosakh d'maprikheeleh pokheh khelaneh

kha shera d'khobban morree, b'qalakh baseema zmorree
b'taninnakh janeh
kha shera d'khobban morree, b'qalakh baseema zmorree
b'taninnakh janeh

--

yalla mokhibtee m6eela dana d'khadoota
asqakh l'matenee o tama b'odakhleh khloola
yalla mokhibtee m6eela dana d'khadoota
asqakh l'matenee o tama b'odakhleh khloola

hawazeh d'zorna o dahoola, shawa youmeh b'odakh khloolan
m'dos6an o khizmanan
hawazeh d'zorna o dahoola, shawa youmeh b'odakh khloolan
m'dos6an o khizmanan