Janan Sawa - Lydia

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Lydia
  • Year: 1989
  • Album: Jwanka D Hakare
  • Track: 2
  • Lyrics by: Wilson Eshay
  • Music by: Wilson Eshay
lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya
lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya

rikhqewat minnee weeta, ainee m'khzetakh mokhneeta
hal eman bet haweh khobban, 6oshya makh shimsha gneeta
rikhqewat minnee weeta, ainee m'khzetakh mokhneeta
hal eman bet haweh khobban, 6oshya makh shimsha gneeta

lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya

--

la mashmat l'hemizmaneh, d'qareebayeh o khizmaneh
bayinnakh bet bayinnakh, shoq shammee kol shamyaneh
la mashmat l'hemizmaneh, d'qareebayeh o khizmaneh
bayinnakh bet bayinnakh, shoq shammee kol shamyaneh

lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya

--

min jwanqootee b'yawinnakh, b'shinneh saweh b'bayinnakh
ha qorba bet ateh youma, m'beta d'babakh b'6albinnakh
min jwanqootee b'yawinnakh, b'shinneh saweh b'bayinnakh
ha qorba bet ateh youma, m'beta d'babakh b'6albinnakh

lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya

--

al matee aina d'nooneh, b'shadrin banee kalooleh
hadree ganeh qa khloola, qad raqdee bnateh o bnooneh
al matee aina d'nooneh, b'shadrin banee kalooleh
hadree ganeh qa khloola, qad raqdee bnateh o bnooneh

treh aqlateh l'marza d'nahra, kad khpeerewa _______
hal gneta d'shimshee sara, b'raqdakh sharra o tanzara
treh aqlateh l'marza d'nahra, kad khpeerewa _______
hal gneta d'shimshee sara, b'raqdakh sharra o tanzara

lydia kha b'noshakh lydia, shwiqteewat b'khobbakh ridya
min aineh d'nashen zidya, mapshimmee libban khidya